Όροι πώλησης

1. Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα της πωλήτριας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

2. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παραλαβή, την ποιότητα, την ποσότητα και την αξία των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και εντός δυο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Διαφορετικά, θα τεκμαίρεται ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν ανεπιφύλακτα, ακόμα και αν δεν υπογράφηκε το συνοδευτικό στοιχείο από τον αγοραστή για οποιοδήποτε λόγο.

3. Η πώληση εμπορευμάτων γίνεται απολύτου μετρητοίς. Σε κατ’εξαίρεση περιπτώσεις κατόπιν ειδικής συμφωνίας πίστωσης, η εξόφληση του επί πιστώσει τιμολογίου γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του, κάθε δε καθυστέρηση επιβαρύνεται με τον νόμιμο τόκο. Κάθε καταβολή χρημάτων αποδεικνύεται μόνο με την ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της πωλήτριας εταιρίας ή κατόπιν συμφωνίας, με τραπεζική απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό της πωλήτριας με σχετική αναφορά του εξοφλούμενου τιμολογίου. Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμολογίου, τα προϊόντα παραμένουν στην νομή και κυριότητα της πωλήτριας εταιρίας. Η καθυστέρηση πληρωμής του τιμήματος παρέχει στην πωλήτρια το δικαίωμα να αφαιρέσει τα πωληθέντα εμπορεύματα από τον αγοραστή, είτε να απαιτήσει την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας και εξόδων.

4.Για πάσα διαφορά σχετικά με τούς όρους πώλησης, επιστροφών, εγγυήσεων αρμόδια τα δικαστήρια Πειραιά.